News

Eiki Mori | Letter to My Son | Serial Story on weekly magazine "Shukan Dokushojin"

Eiki Mori's serial story "Letter to My Son" began today on weekly magazine Shukan Dokushojin

"Letter to My Son" by Eiki Mori